Zajęcia terapeutyczne

W okresie od marca  do października 2015r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych z udziałem konia. Łącznie odbyło się 10 wyjazdów do stadniny w Grabówce, gdzie każde dziecko doświadczyło na sobie dobroczynnego wpływu konia w sferze ruchowej, emocjonalnej, psychicznej i poznawczej. Uczniowie nawiązywali kontakt z koniem także poprzez karmienie i czyszczenie zwierzęcia, co okazywało się radosnym przeżyciem, nierzadko połączonym z pokonywaniem własnych obaw i lęków. Kontakt z przyrodą (zajęcia odbywały się przy lesie)
oraz obcowanie z koniem stanowiły doskonałą aktywizację dzieci zarówno w sferze ruchowej jak i poznawczo-społecznej.

Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach przyznanego przez Urząd Miejski grantu na realizację projektu w roku 2015 „Terapia kontaktowa z udziałem konia- hipoterapia”, którym objęto 12 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 35 w Białymstoku.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za towarzyszenie nam podczas wyjazdów w teren. 

Czytaj dalej...

Moja droga do przyszłości

            W II semestrze roku szkolnego 2014/2015 szkoła rozpoczęła realizację programu z zakresu preorientacji zawodowej dla uczniów gimnazjum „Moja droga do przyszłości”

            W marcu 2015 roku przeprowadzone zostały lekcje otwarte w klasach gimnazjalnych pt: „Poznaję siebie. Co umiem robić najlepiej. Moje mocne strony”.

            25 marca 2015 roku odbyło się spotkanie z prezesem Stowarzyszenia „ My dla innych” Panem Rafałem Średzińskim. Spotkanie miało charakter otwarty . Uczestniczyli w nim uczniowie ze szkoły przy ulicy Krakowskiej , uczniowie Domu Pomocy Społecznej oraz zainteresowani rodzice. Podczas spotkania Pan Rafał Średziński poinformował o kwestiach prawnych dotyczących aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Udzielał rad i wskazówek dotyczących możliwości i perspektyw związanych z podjęciem w przyszłości pracy dla osób niepełnosprawnych. Odpowiadał na pytania uczniów i rodziców.

            W maju odbyły się wyjścia do Sklepu Charytatywnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „ My dla innych”, w którym zatrudnione są osoby niepełnosprawne. Celem wyjścia było zapoznanie się z działalnością sklepu oraz zapoznanie się zakresem obowiązków w pracy i pracą zatrudnionych tam osób. Uczniowie gimnazjum przekazali w akcie darowizny odzież. Dokonali samodzielnych zakupów.

Czytaj dalej...

HIPOTERAPIA

            Od marca 2015 roku w naszej szkole będzie realizowany projekt grantowy „Terapia kontaktowa z udziałem konia- hipoterapia” dofinansowany prze Prezydenta Miasta Białystok. Hipoterapia jest jedną z metod wspomagających proces rehabilitacyjny niepełnosprawnych dotkniętych różnorodnymi dysfunkcjami. Wykorzystuje konie w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci. Dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.Terapia ta odbywać się będzie w ramach godzin z art. 42 ust. 2 pkt.2 jako forma aktywności zwiększająca szansę edukacyjną uczniów: - praca z uczniem mającym trudności w nauce. Zajęcia przeprowadzone zostaną w stadninie koni w Grabówce-„ P.W. Zagłoba Ośrodek Hippiczno-Edukacyjny” przez wykwalifikowaną kadrę z uprawnieniami z hipoterapii. Skierowane są 12 uczniów klas młodszych i odbywać się będą w dwóch grupach po sześciu uczestników.

Czytaj dalej...

Projekt MEN

"INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W MIEŚCIE BIAŁYSTOK”
WND-POKL.09.01.02-20-756/12
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
                                                              W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Projekt systemowy MEN „Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok”.

W roku szkolnym 2013/2014 realizowaliśmy projekt systemowy  dotyczący  kompleksowego wsparcia szkół oparte na założeniach programu rządowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III", realizowanego ze środków EFS przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Realizacja projektu w naszej szkole obejmowała poszerzenia oferty edukacyjnej zajęć pozalekcyjnych. i dotyczyła czterech dodatkowych specjalistycznych zajęciach terapeutycznych: komunikacji alternatywnej i wspomagającej, muzyczno-ruchowych, terapii pedagogicznej i polisensorycznej.

Każdy uczeń klas I-III uczestniczył we wszystkich zaproponowanych zajęciach pozalekcyjnych. Dzięki projektowi szkoła została doposażona w meble oraz środki dydaktyczne do każdych zajęć.

Czytaj dalej...

Projekt systemowy „Szkoła współpracy”

W roku szkolnym 2013/2014 szkoła rozpoczęła realizację nowego   ogólnopolskiego , systemowego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, do którego zakwalifikowano 1034 szkół i przedszkoli z całej Polski.   Projekt będzie trwał do lutego 2015r.       

Głównym celem projektu, jest wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Ostatnim zadaniem szkół będzie nadesłanie do biura projektu Programu Współpracy (dokumentu podsumowującego udział w projekcie - planu współpracy z uczniami i rodzicami  na dalsze lata w danej szkole), a spośród najlepszych Programów Współpracy – wyłonieni zostaną laureaci, którzy w nagrodę wyjadą do Londynu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Czytaj dalej...

Szkoła w ruchu - zdrowa szkoła

PROJEKT
„SZKOŁA W RUCHU - ZDROWA SZKOŁA”

Od października 2015 do kwietnia 2016 r. w naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny "Szkoła w Ruchu – Zdrowa Szkoła", którego celem jest motywowanie i zachęcanie do aktywności fizycznej w połączeniu ze zdrowym odżywianiem, co jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka.

Cel główny:

- promocja zdrowego stylu życia

Cele szczegółowe:

- promowanie aktywności fizycznej

- wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej

- kształtowanie nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi

-poznawanie różnorodnych dyscyplin sportowych

-integracja środowiska szkolnego

Zamierzone osiągnięcia:

- społeczność szkolna poprawi swoją sprawność fizyczną

- społeczność szkolna wykształci nawyk zdrowego stylu życia

- społeczność szkolna nabędzie umiejętność wyboru zdrowych produktów żywnościowych

-uczestnicy poznają różne dyscypliny sportowe oraz sylwetki znanych sportowców

Formy pracy:

- praca indywidualna

- praca w grupach

Metody pracy:

- rozmowa, pogadanka, wykład informacyjny, pokaz, prezentacja

- dyskusje na forum grupy

- gry i zabawy ruchowe

- twórczość plastyczna i artystyczna uczniów

Plan projektu i harmonogram działań:

 • Comiesięczne zawody sportowe, gry i zabawy
 • Comiesięczne pogadanki na temat wybranych dyscyplin sportowych
 • Comiesięczne pogadanki na temat zdrowego żywienia
 • Poznanie obiektów sportowych takich jak lodowisko, stadion lekkoatletyczny,
  stadion piłkarski, kręgielnia
 • Wykonanie miesięcznej gazetki ściennej na temat przewodni miesiąca przez każdą klasę.
 • Prowadzenie zajęć w klasach oraz w świetlicy zgodnie z hasłem przewodnim w ciągu
  całego dnia
 • Codzienna gimnastyka śródlekcyjna, prowadzona w klasach, zgodnie z hasłem miesiąca.

Koordynatorzy projektu: p. Edyta Zajkowska, p. Karolina Targońska

Czytaj dalej...

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci

Licznik

Dzisiaj 0

Wczoraj 15

Tygodniowo 181

Miesięcznie 543

Razem 71056