Zawody Sportowe "Atletyka dla każdego"

            Dnia 20.09.2017 r. odbyły się III Międzyszkolne Zawody Sportowe "Atletyka dla każdego". Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa Nr 46 przy ul. Słonimskiej w Białymstoku. Głównym celem spotkania była popularyzacja aktywności ruchowej jako formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz wdrażanie do uczestnictwa w sportowej rywalizacji z przestrzeganiem zasad fair play.

            Z naszej szkoły w zawodach udział wzięło troje zawodników:

1. Shabinam Edilova

2. Eset Khabibulaewa

3. Marcin Maksimowicz

            Rywalizacja przebiegała w następujących konkurencjach:

1. Bieg wahadłowy

2. Skok w dal z miejsca

3.Rzut piłką ciężką w przód ponad głową

                                                                                                      

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka

DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INFORMATYK– 1/4 ETATU

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. Nr 50, poz. 398).

1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie.

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3) Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

4) Wykształcenie wyższe

5) Staż pracy: minimum 5 lata

6) Znajomość technicznej obsługi systemów informatycznych do obsługi zagadnień finansowo-księgowych, sekretariatu, kadr.

7) Znajomość programów wykorzystywanych do pracy w szkole: Płace Optivum-Vulcan, Finanse Optivum – Vulcan, Kadry Optivum,-Vulcan, Płatnik ZUS

2. Wymagania dodatkowe: 1) Doświadczenie zawodowe na stanowisku informatyka. 2) Umiejętność pracy w zespole. 3) Odpowiedzialność. 4) Lojalność. 5) Dokładność i sumienność. 6) Operatywność. 3. Zakres zadań, czynności wykonywanych na stanowisku: 1) Administrowanie sprzętem, programami i systemem informatycznym w szkole. 2) Zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego w szkole. 3) Realizacja wdrożeń i modyfikacji systemów informatycznych w tym: - wprowadzanie zmian w oprogramowaniu komputerowym w szkole, - instalowanie nowego oprogramowania na komputerach, - nadzór nad właściwym i prawidłowym wykorzystaniem oprogramowania na poszczególnych komputerach. 4) Usuwanie drobnych awarii sprzętu komputerowego; w przypadku poważnych awarii przygotowanie sprzętu do przekazania serwisowi 4) Pomoc merytoryczna w planowaniu i realizacji rozwoju sieci komputerowej oraz tworzeniu nowych stanowisk komputerowych. 5) Opracowanie wymagań technicznych oraz wskazanie potrzebnego sprzętu komputerowego do zakupu. 6) Wykonywanie kopii bezpieczeństwa eksploatowanych baz danych istniejących w szkole. 7) Dbanie o bezpieczeństwo i ochronę danych przed dostępem osób nieuprawnionych ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ). 8) Pomoc w prowadzeniu strony internetowej. 9) Przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego. 4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: 1) Praca wykonywana na terenie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych ul. Krakowska 19, 15-875 Białystok. 2) Wymiar zatrudnienia: 1/4 etatu. 3) Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6-ciu miesięcy, z obowiązkiem służby przygotowawczej. 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 6. Wymagane dokumenty: 1) List motywacyjny. 2) Kwestionariusz osobowy. 3) Życiorys (CV). 4) Kopia: dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie. 5) Kopie innych dokumentów potwierdzających umiejętności i wiedzę. 6) Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy. 7) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 8) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 9) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 10) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- wyłącznie w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, o ile znajdzie się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Przedłożone kopie dokumentów należy uwierzytelnić własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). „ Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych”, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)

7. Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 02.10.2017r. do godz.12.00 na adres: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku ul. Krakowska 19, 15-875Białystok. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Informatyk ”. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniający wymagania dodatkowe zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie konkursu, który przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku. Informacja o wyniku konkursu podana będzie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Białystok, dnia 18.09.2017r. Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w B-stoku Dorota Rodziewicz

Czytaj dalej...

Przyjemny nowy rok szkolny :)

5 września 2017 r w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2017/2018. W trakcie uroczystości wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie oraz ich mistrzowie – nauczyciele towarzyszący młodzieży na drodze rozwoju. Medale „Diligentiae – za pilność” z rąk zastępcy prezydenta Rafała Rudnickiego otrzymało 89 uczniów i 87 nauczycieli. Wśród wyróżnionych był nasz uczeń Kacper Szymański i pani wicedyrektor Bożena Dąbrowska. Gratulujemy !

               kacper 2017 1     kacper 2017 2

 

                                                                                                kacper 2017 3

Czytaj dalej...

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci

Licznik

Dzisiaj 31

Wczoraj 21

Tygodniowo 52

Miesięcznie 867

Razem 72378